Moon Dream - Sklep Internetowy

Regulamin Konkursu Moon Dream 

1. Organizatorem konkursu “Moon Dream” (zwanego dalej Konkursem jest właściciel marki “Moon Dream” prowadzący stronę firmowa w serwisie “Facebook” pod adresem https://www.facebook.com/moondreampl/ (zwana dalej Stroną).

 

2. Właścicielem marki “Moon Dream” jest Instal – Tom Tomasz Gościniak z siedzibą przy ul. Kilińskiego 32/ 30 : 62-300 Września, NIP: 617-200-40-62 (zwany dalej /Organizatorem). Możesz się z nami skontaktować korzystając z funkcjonalności portalu Facebook klikając w przycisk Wyślij wiadomość lub pisząc maila na adres: info@moondream.pl.

 

3. Regulamin Konkursu “Moon Dream ” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, zakres i warunki udziału w Konkursie.

 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją treści Regulaminu.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, a także zawieszenia lub odwołania konkursu.

 

6. Konkurs nie ma charakteru gier losowych lub hazardowych, tym samym nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

7. Nagrody ufundowane w Konkursie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT są zwolnione z podatku.

Zasady uczestnictwa

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizyczne, będące użytkownikami portalu Facebook, które ukończyły 18 rok życia (zwani dalej Uczestnikami).

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby spokrewnione z tymi osobami i Organizatorem oraz osoby przebywające w związku małżeńskim z tymi osobami.

 

3. Konkurs rozpoczyna się w chwili publikacji na Stronie Organizatora postu konkursowego, w treści którego będzie podane zadanie konkursowe (dalej zwane Zadaniem konkursowym).

 

4. Konkurs kończy się w dniu 5.08.2021 roku .

 

5. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez opublikowanie przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym, którego treścią jest rozwiązanie Zadania konkursowego,

 

6. Jeden uczestnik może opublikować tylko 1 komentarz pod postem, który zawiera tylko jedną odpowiedź na postawione Zadanie konkursowe. Dozwolona jest edycja komentarza do czasu zakończenia konkursu.

 

7. W przypadku umieszczenia większej liczby komentarzy, Organizator uwzględni dla potrzeb Konkursu jedynie pierwszy komentarz odpowiadający wymogom konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie wyników na Stronie Organizatora do dnia 8.08.2021 roku.

 

2. Wśród uczestników Konkursu zostanie wybrany jeden zwycięzca, którego komentarz zostanie oceniony przez Organizatora jako najlepszy i najlepiej odpowiadający Zadaniu konkursowemu.

 

3. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie, ani zaskarżenie, o ile decyzja ta nie została podjęta z naruszeniem aktualnie obowiązującego Regulaminu.

 

4. Organizator po rozstrzygnięciu Konkursu zwróci się do zwycięzcy za pośrednictwem platformy Facebook, w celu pozyskania danych do doręczenia nagrody. Koszty doręczenia ponosi Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia nagrody.

 

5. Nagrodą w konkursie jest jedna- wybrana przez zwycięzcę nagroda z dostępnych na stronie. W przypadku braku magazynowego wybranej nagrody – zwycięzca zobowiązany będzie do jej zamiany, na inny produkt.

 

6. Nagroda rzeczowa w konkursie została ufundowana przez Organizatora.

Prawa autorskie i majątkowe

 

1. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich do przesłanych prac na Organizatora konkursu, tj. na rzecz Instal – Tom Tomasz Gościniak. Organizator staje się w tym zakresie właścicielem prac konkursowych z prawem dysponowania nimi i publikacji we własnych materiałach informacyjnych i handlowych.

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Instal-Tom Tomasz Gościniak z siedzibą przy ul. Kilińskiego 32/ 30 : 62-300 Września, NIP: 617-200-40-62 właściciel marki “Moon Dream”.

 

2. Organizator będzie gromadził dane osobowe uczestników udostępnione przez nich samych w postaci dodanych komentarzy pod Zadaniem konkursowym.

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu oraz wybranie zwycięzcy oraz ochrona roszczeń związana z wykorzystaniem praw majątkowych do prac konkursowych przez Organizatora.

 

4. Organizator będzie przetwarzał dane przez okres sześciu lat.

 

5. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6.1b oraz 6.1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora.

 

7. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, wraz z umotywowaniem swojego wniosku w przypadku zgłoszenia sprzeciwu. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osób, których wniosek Administrator ma rozpatrzyć.

 

8. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych).

 

9. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji na rzecz Administratora) usług technicznych i marketingowych.

 

10. Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

 

2. Organizator wyklucza również z udziału w konkursie, jeżeli stwierdzi, że konto uczestnika jest kontem fikcyjnym, stworzonym tylko na potrzeby konkursu.

 

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.